top of page

 

Onze Algemene Voorwaarden liever downloaden? Klik hier

 

 

Algemene Voorwaarden SAFETAC

 

ALGEMEEN
Artikel 1-a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die SAFETAC Workwear & Equipment vof, hierna genoemd SAFETAC (gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72937602), sluit met een wederpartij die werkzaam is in uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 1-b: De toepasselijkheid van iedere andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

OFFERTES
Artikel 2-a: Alle door SAFETAC uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
Artikel 2-b: Indien een offerte van SAFETAC wordt aanvaard heeft SAFETAC  gedurende twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.
Artikel 2-c: SAFETAC  is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte, of anderszins, vermelde prijs indien deze prijs berust op een schrijf-of drukfout.
Artikel 2-d: Een samengestelde offerte verplicht SAFETAC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

OVEREENKOMST
Artikel 3-a: Een overeenkomst komt tot stand doordat SAFETAC een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
Artikel 3-b: De wederpartij kan een overeenkomst slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van SAFETAC annuleren, dan wel geleverde zaken terugzenden, onder vergoeding aan SAFETAC van alle redelijkerwijs gemaakte kosten en gederfde winst.

 

PRIJS
Artikel 4-a: Alle overeengekomen prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting.
Artikel 4-b: Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één of meer van de kostprijs factoren van SAFETAC dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor SAFETAC meer dan 5% is verhoogd, is SAFETAC gerechtigd de overeengekomen prijs met de kostprijsstijging te verhogen.

 

AFROEPORDERS
Artikel 5: Indien tussen SAFETAC en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen komen alle kosten die SAFETAC redelijkerwijs als gevolg van niet tijdige afname maakt voor rekening van de wederpartij.

 

LEVERING
Artikel 6-a: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door SAFETAC opgegeven levertijden geen fatale termijnen.
Artikel 6-b: De levering van zaken geschiedt franco aan wederpartij met dien verstande dat de kosten van vervoer voor rekening van de wederpartij komen indien de order minder dan € 200, = bedraagt.
SAFETAC is vrij in de bepaling van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen veilig bereikbare plaats.
Artikel 6-c: De wederpartij is verplicht zo snel mogelijk na aankomst van het vervoermiddel de zaken te lossen. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel.
Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
Artikel 6-d: Indien levering af fabriek dan wel af magazijn overeengekomen is dan geschiedt levering door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.
Artikel 6-e: SAFETAC is gerechtigd leveringen in delen uit te voeren en de verschillende delen afzonderlijk te factureren.

 

RISICO
Artikel 7-a: Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 6 lid b, zijn de zaken voor risico van SAFETAC tot het moment van lossen bedoeld in artikel 6 lid c.
Artikel 7-b: Het lossen als bedoeld in artikel 6 lid c geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
Artikel 7-c: Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 6 lid d, dan draagt SAFETAC het risico van het laden, tot het moment dat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER
Artikel 8-a: De wederpartij is gehouden, in geval van levering overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid b, zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel proces-verbaal daarvan te laten opmaken door de expediteur. In geval van levering aan een derde die voor de wederpartij onder zich houdt, dient controle binnen 24 uur na levering plaats te vinden.
Artikel 8-b: Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na aflevering door vervoerder de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit evenals de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.
Artikel 8-c: De wederpartij is gehouden iedere tekortkoming in de levering binnen 48 uur na levering schriftelijk aan SAFETAC mede te delen. In geval schriftelijke mededeling redelijkerwijs niet mogelijk is dient de mededeling met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd. In geval van levering aan een derde, die de zaken voor de wederpartij onder zich houdt, dient mededeling binnen 72 uur na levering te vinden.
Artikel 8-d: Na mededeling van een klacht als bedoeld in artikel 8-a t/m 8-c dient de wederpartij SAFETAC redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken.
De kosten van onderzoek komen in geval van ongegronde klachten voor rekening van de wederpartij.
Artikel 8-e: Ieder recht van de wederpartij tot nakoming en/of vergoeding van schade vervalt na verloop van de in artikel 8-a t/m 8-c genoemde klachttermijn. Ieder recht van de wederpartij tot nakoming en/of vergoeding van schade vervalt indien de wederpartij niet binnen één jaar na het indienen van een klacht als bedoeld in artikel 8-a t/m 8-c een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEVERDE ZAKEN
Artikel 9-a: Iedere aansprakelijkheid van SAFETAC is beperkt tot het nakomen van de in de overeenkomst opgenomen garanties. Voorts is de aansprakelijkheid van SAFETAC beperkt tot de vergoeding van directe schade en tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende (deel)levering. In elk geval is de aansprakelijkheid van SAFETAC beperkt tot hetgeen in voorkomend geval door de verzekeraar van SAFETAC in verband met haar aansprakelijkheid wordt uitgekeerd.
Artikel 9-b: De in het voorgaande lid genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van SAFETAC of haar met de leiding belaste ondergeschikten.
Artikel 9-c: De wederpartij vrijwaart SAFETAC tegen alle aanspraken van derden in verband met de door de wederpartij aan SAFETAC gegeven opdracht.
Artikel 9-d: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud, aanpassingen, ver-of bewerking of omstandigheden waar SAFETAC geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 

OVERMACHT

Artikel 10-a: SAFETAC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“Overmacht”). Naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen wordt onder Overmacht begrepen alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien en/of voorzienbaar, waarop SAFETAC geen invloed kan uitoefenen doch waardoor SAFETAC niet in staat is haar verplichtingen na te komen, met inbegrip van omstandigheden die het vervoer beperken en werkstakingen in het bedrijf van SAFETAC of van derden.
Artikel 10-b: Onder Overmacht valt tevens overmacht bij een van de leveranciers van SAFETAC.
SAFETAC heeft ook het recht zich op Overmacht te beroepen indien de Overmacht intreedt nadat SAFETAC haar verbintenis had moeten nakomen.

 

BETALINGSVOORWAARDEN, BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN EN RECHT VAN RETENTIE
Artikel 11-a: Betaling dient zonder korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaling binnen 30 dagen geeft recht op aftrek van de kredietbeperkingstoeslag.
Artikel 11-b: In geval van te late betaling is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt hij tegenover SAFETAC de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag zonder dat hiervoor een aanmaning vereist is, de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd, berekend in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 11-c: SAFETAC is gerechtigd de door wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente te laten strekken.
Artikel 11-d: De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van enige betalingsverplichtingen.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 12-a: Alle door SAFETAC geleverde zaken blijven het eigendom van SAFETAC, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met SAFETAC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Artikel 12-b: Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van SAFETAC rust, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden vervreemd en mogen niet worden verpand of op enigerlei andere wijze worden bezwaard.
Artikel 12-c: Voor het geval SAFETAC haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SAFETAC en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SAFETAC zich bevinden en die zaken terug te nemen. De wederpartij dient SAFETAC hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij een boete verbeurt van 10% van de door de wederpartij verschuldigde, betalingen voor iedere dag dat de wederpartij tegenover SAFETAC in gebreke blijft.
Artikel 12-d: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht om SAFETAC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Artikel 12-e: De wederpartij verplicht zich tegenover SAFETAC om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die SAFETAC bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

 

ONTBINDING EN BEEINDIGING
Artikel 13-a: SAFETAC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn, indien:
-   de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-   SAFETAC na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-   door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van SAFETAC kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
-   zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SAFETAC kan worden gevergd;
-   het faillissement of surseance van wederpartij aangevraagd of uitgesproken wordt, de wederpartij in liquidatie gaat of indien er beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van wederpartij en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven of de wederpartij anderszins niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
Artikel 13-b: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SAFETAC op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. SAFETAC behoudt haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Artikel 14-a: Op elke overeenkomst tussen SAFETAC en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 14-b: De rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van SAFETAC is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen SAFETAC en de wederpartij kennis te nemen. Niettemin heeft SAFETAC het recht het geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van een forumkeuze bevoegd zou zijn. 

bottom of page